30 มิถุนายน 2565

นนทบุรี | ปักหมุดความสำเร็จ“โคก หนอง นา”แห่งใหม่

image

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมาย นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในกิจกรรมรวมกลุ่มพัฒนาพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนแรงงาน “เอามื้อสามัคคี”  โดยมีนายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี  ปลัดอาวุโสอำเภอบางใหญ่ นายกเทศมนตรีเมืองบางแม่นาง  ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางแม่นาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรชุมชนในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ แปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของนางสาวเขมจิรา ปานกล่ำ หมู่ที่ 10 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

โดยการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นโครงการที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มุ่งขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ และพื้นที่การเกษตร ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ด้วยการเรียนรู้พื้นที่ชุมชนต้นแบบ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นและชุมชน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาคนให้มีความรู้พึ่งพาตนเอง มีความเป็นเจ้าของร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นสังคม “อยู่เย็น เป็นสุข” นอกจากนี้  การพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาพื้นที่ ในการทำแปลงจะใช้หลักการ “เอามื้อสามัคคี” ซึ่งหมายถึงการร่วมช่วยเหลือลงแรงกัน ด้วยการยึดหลักเรียนรู้ ดูให้เห็น  ซึ่งถือเป็นการฝึกปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้กสิกรรมธรรมชาติ แบ่งหน้าที่กันปฏิบัติในพื้นที่

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้นำทีมปลูกไม้ยืนต้น ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร   การห่มดิน  การบำรุงดิน และการบริหารจัดการน้ำ และจบกิจกรรมด้วยการเก็บวัสดุอุปกรณ์เมื่อเสร็จจากกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติ  ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ถือได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติจริง โดยมุ่งหวังให้พื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” แห่งนี้ ที่เจ้าของแปลงให้ชื่อว่า “สวนสานขวัญ”  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เปรียบเสมือนเป็นของขวัญสำหรับให้ประชาชน ชุมชนในพื้นที่ได้ร่วมกันดูแล รวมถึงการที่ได้รับของขวัญจากกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดนนทบุรี และแปลงพื้นนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้มาศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ด้านศาสตร์พระราชาและเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ช่วยสร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็งและอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนอีกด้วย

สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี รายงาน

ภาพข่าว

มอบทุนนักกีฬาสอยคิว สู้ศึกสนุกเกอร์โลก

มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา มอบทุนฝึกซ้อมให้ “เอฟ นครนายก” และ “หมู ปากน้ำ” เตรียมสู้ศึกสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก

นครศรีธรรมราช l ทลายเครือข่ายบ่าวสิชล ยึดยาเสพติดมูลค่า 114 ล้าน

แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ พร้อมของกลางยาไอซ์ และยาบ้า รวมมูลค่ากว่า 114 ล้านบาท

อยุธยา l รวบปลัดเซินเจิ้น แต่งชุดปลัดโชว์ชาวบ้าน

หนุ่มใหญ่ แต่งชุดปลัดจังหวัดโชว์ ชาวบ้านสงสัยแจ้งตรวจสอบ พบเป็นปลัดปลอม